REGULAMIN SERWISU

z dnia 31.05.2022 r.

 

Spis treści

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1

§ 2. DEFINICJE. 2

§ 3. WYMOGI KORZYSTANIA Z SERWISU.. 5

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA. 6

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ OŚWIADCZENIA FOTOGRAFA. 8

§ 6. TRANSAKCJA I OFERTA. 10

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA I OSÓB UPOWAŻNIONYCH. 12

§ 8. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU.. 12

§ 9. ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA. 13

§ 10. ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH PRZEZ FOTOGRAFÓW.. 14

§ 11. ODPŁATNOŚĆ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA. 15

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA. 16

§ 13. REKLAMACJE. 17

§ 14. PRYWATNOŚĆ. 17

§ 15. ZMIANY FUNKCJONOWANIA SERWISU ORAZ ZMIANA REGULAMINU.. 18

§ 16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ROZWIĄZANIE UMOWY. 18

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 21

Załącznik numer 1. 23

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 23

Załącznik numer 2. 30

Klauzula RODO Administratora. 30

Załącznik numer 3. 32

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług Internetowych. 32

– dla Konsumenta. 32

Załącznik numer 4. 33

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług Fotograficznych. 33

– dla Konsumenta. 33

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania, sposób oraz zasady świadczenia Usług Internetowych przez Administratora na rzecz Fotografów jak również świadczenia Usług Fotograficznych przez Fotografów na rzecz Klientów i Osób Upoważnionych, za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.pixiby.com.

 

§ 2. DEFINICJE

1.      Ilekroć w regulaminie serwisu jest mowa o:

1.1.   Regulaminie – oznacza przedmiotowy regulamin serwisu.

1.2.   Administratorze – oznacza spółkę Chiral Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-369) przy Al. Rzeczypospolitej 4C/88, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku - VII Wydział KRS pod numerem 0000890143, NIP: 5842802694, REGON: 388457285.

1.3.   Serwisie – oznacza serwis internetowy prowadzony pod adresem https://www.pixiby.com, prowadzony przez Administratora, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi Internetowe przez Administratora na rzecz Fotografów oraz Usługi Fotograficzne przez Fotografów na rzecz Klientów i Osoby Upoważnione.

1.4.   Usługach Internetowych – oznacza wszelkie usługi świadczone w ramach Serwisu przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu, w tym w ramach Pakietów (płatnych i bezpłatnych) i Serwisu świadczone przez Administratora na rzecz Fotografa, w tym możliwość korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności, zapisywanie, okresowe przechowywanie, udostępnianie Produktów, umieszczenie przez Fotografa zarówno jego danych osobowych i kontaktowych, jak również gromadzenie i udostępnianie danych, świadczenie przez Fotografa drogą elektroniczną, Klientom i Osobom Upoważnionym Usług Fotograficznych oraz udostępnianie informacji handlowych dotyczących Fotografa (w ramach Pakietów).

1.5.   Usługach Fotograficznych – oznacza wszelkie odpłatne i nieodpłatne usługi świadczone przez Fotografa na rzecz Klientów oraz Osób Upoważnionych za pośrednictwem Serwisu, w tym umożliwienie Klientom oraz Osobom Upoważnionym składania zamówień na usługi świadczone przez Fotografa, umawiania usług Fotografa za pośrednictwem Kalendarza, udostępnianie drogą elektroniczną Klientom i Osobom Upoważnionym, efektów świadczonych usług Fotografa (Produktów), sprzedaż Produktów i usług Fotografa na rzecz Klientów i Osobom Upoważnionym, wykonania i dostarczenia na rzecz Klienta lub Osób Upoważnionych odbitek Produktów, w zależności od postanowień umowy zawartej pomiędzy Fotografem a Klientem i/lub Osobą Upoważnioną.

1.6.   Użytkowniku Serwisu – oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu z pominięciem celu i sposobu korzystania.

1.7.   Koncie – oznacza prowadzony dla Użytkownika Serwisu pod unikalną nazwą (adres email) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Fotografa, Klienta i Osób Upoważnionych oraz informacje o działaniach Fotografa w ramach Serwisu, do którego dostęp uzyskiwany jest po wprowadzeniu indywidualnego hasła.

1.8.   Branding Pixiby – oznacza logotyp Pixiby wyświetlony w różnych miejscach w galeriach dla Klientów Fotografa.

1.9.   Fotografie – oznacza zarejestrowanego Użytkownika Serwisu posiadającego Konto wraz dostępem do Pakietu, prowadzącego działalność zawodową, gospodarczą lub hobbistyczną polegającą na świadczeniu Usług Fotograficznych, w tym obróbce materiałów fotograficznych, w tym podejmujący działania zmierzające do zbycia Produktów na rzecz Klienta i/lub Osoby Upoważnionej w ramach Oferty i Serwisu.

1.10. Pakiecie – oznacza oferowane przez Administratora Usługi Internetowe w ramach następujący pakietów usług:

1.10.1. „5GB” – przedmiotowy darmowy pakiet usług umożliwia Fotografowi korzystania z Serwisu w ograniczonym zakresie, tj.:

1.10.1.1.       5 GB przestrzeni dyskowej;

1.10.1.2.       Ograniczony jest maksymalny rozmiar zdjęć do 1280 pikseli na dłuższej krawędzi. W przypadku umieszczenia większego zdjęcia zostanie ono automatycznie pomniejszone;

1.10.1.3.       Brak dostępu do wbudowanego komunikatora (Chat) dla Fotografa oraz Klientów;

1.10.1.4.       Brak możliwości podpięcia własnej domeny. Wszystkie galerie oraz portfolio będą dostępne wyłącznie na domenie pixiby.com;

1.10.1.5.       Brak możliwości ograniczenia Brandingu Pixiby;

1.10.2. „25GB – przedmiotowy płatny pakiet usług umożliwia Fotografowi korzystania z Serwisu w pełnym zakresie z wyjątkiem funkcjonalności przewidzianych dla Pakietów 50GB, 75GB, 100GB, tj.:

1.10.2.1.       25 GB przestrzeni dyskowej;

1.10.2.2.       Maksymalny rozmiar zdjęcia ograniczony do 100MB;

1.10.2.3.       Brak ograniczenia rozmiaru zdjęcia w pixelach;

1.10.2.4.       Pełen dostęp do komunikatora (Chat) dla Fotografa oraz Klientów;

1.10.2.5.       Możliwość podpięcia własnej domeny;

1.10.2.6.       Możliwość ograniczenia Brandingu Pixiby;

1.10.3. „50GB” – przedmiotowy płatny pakiet usług umożliwia Fotografowi korzystania z Serwisu w pełnym zakresie z wyjątkiem funkcjonalności przewidzianych dla Pakietów 75GB, 100GB, tj.:

1.10.3.1.        Pakiet 50GB zawiera funkcjonalności Pakietu 25GB oraz

1.10.3.2.       Zwiększenie przestrzeni dyskowej do 75 GB,

1.10.4. „75GB” - przedmiotowy płatny pakiet usług umożliwia Fotografowi korzystania z Serwisu w pełnym zakresie z wyjątkiem funkcjonalności przewidzianych dla Pakietu 100GB, tj.:

1.10.4.1.       Pakiet 75GB zawiera funkcjonalności Pakietu 50GB oraz

1.10.4.2.       Zwiększenie przestrzeni dyskowej do 75GB;

1.10.5. „100GB” - przedmiotowy płatny pakiet usług umożliwia Fotografowi korzystania z Serwisu w pełnym zakresie, tj.:

1.10.5.1.       Pakiet 100GB zawiera funkcjonalności Pakietu 75GB oraz:

1.10.5.2.       Zwiększenie przestrzeni dyskowej do 100GB;

1.11. Kliencie – oznacza Użytkownika Serwisu, na którego rzecz Fotograf świadczy Usługi Fotograficzne, niezależnie od posiadania Konta, w tym podejmujący działania zmierzające do nabycia Produktów od Fotografa w ramach Oferty i Serwisu.

1.12. Osobach Upoważnionych – oznacza Użytkownika Serwisu, upoważnionego przez Klienta za pośrednictwem dedykowanego linku, do przeglądania i zamawiania od Fotografa Produktów, w tym podejmujący działania zmierzające do nabycia Produktów od Fotografa w ramach Oferty i Serwisu.

1.13. Produkcie – oznacza wszelkie utwory w rozumieniu Ustawy, w szczególności fotografie oraz filmy wideo, umieszczone w Serwisie przez Fotografa, które są oferowane Klientom i Osobom Upoważnionym.

1.14. Cenniku – oznacza dokument określający wysokość przysługującego Administratorowi wynagrodzenia z tytułu świadczonych Usług Internetowych, przy czym wskazana w Cenniku cena stanowi kwotę brutto (tj. powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym).

1.15. Operatorze – oznacza każdorazowo podmiot trzeci świadczący usługi rozliczania płatności dokonywanych w ramach Serwisu przy użyciu m.in. e-przelewów, z którym Administrator zawarł umowę.

1.16. Ofercie niebędąca ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, kierowana przez Fotografa do Klienta i/lub Osób Upoważnionych, za pomocą funkcjonalności Serwisu, propozycja zawarcia Transakcji co do sprzedaży Produktu/Usługi Fotograficznej,na warunkach określonych przez Fotografa, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Produktu/Usługi Fotograficznej, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu.

1.17. Transakcji – oznacza wszelkie procedury zawierania i wykonywania w ramach Serwisu umów sprzedaży Produktów/Usługi Fotograficznej pomiędzy Fotografem a Klientem i/lub Osobami Upoważnionymi, na warunkach ustalonych pomiędzy Fotografem a Klientami i/lub Osobami Upoważnionymi.

1.18. Czacie – oznacza funkcjonalność Serwisu za pomocą, której Użytkownicy Serwisu, niebędący Fotografem mogą kontaktować się z Fotografem w sprawie świadczonych Usług Fotograficznych oraz ich warunków.

1.19. Kodeksie Cywilnym – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

1.20.  Ustawie – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 r. – o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

 

§ 3. WYMOGI KORZYSTANIA Z SERWISU

1.      Celem korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika Serwisu urządzenia elektronicznego (komputer, laptop, tablet, smartfon) połączonego z Internetem, posiadającego przeglądarkę internetową oraz dostęp do indywidualnej poczty elektronicznej. Celem korzystania z Serwisu może być wymaganym również posiadanie dodatkowego oprogramowania oraz wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowej. Przez korzystanie z Serwisu rozumie się każdą czynność Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik Serwisu zapoznał się z treściami zawartymi w Serwisie.

2.      Korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie możliwe jest dopiero po utworzeniu przez Użytkownika Serwisu Konta, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Regulaminu.

3.      Do utworzenia Konta przez Użytkownika Serwisu niezbędne jest posiadanie indywidualnego i aktywnego adresu E-mail.

4.      Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

5.      Celem utworzenia przez Użytkownika Serwisu Konta, wymagane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego i podanie wyszczególnionych w nim danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość podanych przez Użytkownika Serwisu danych w ramach procesu rejestracji i utworzenie Konta i oświadcza, że nie weryfikuje w żadnym zakresie podanych danych.

6.      Po wypełnieniu przez Użytkownika Serwisu formularza rejestracyjnego, na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie przesłana przez Administratora wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji w Serwisie celem utworzenia Konta.

7.      Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika Serwisu rejestracji w Serwisie, w sposób wskazany w przesłanej przez Administratora wiadomości e-mail, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem Serwisu dokonującym rejestracji w Serwisie a Administratorem, której przedmiotem są Usługi Internetowe świadczone przez Administratora na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku, polityce prywatności oraz polityce plików cookies stosowanej przez Administratora, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

8.      Fotograf, celem uzyskania dostępu do Usług Internetowych świadczonych przez Administratora w ramach Pakietu (wybranego przez Fotografa), zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Administratora opłaty określonej w Cenniku.

9.      Dostęp do konta będzie każdorazowo możliwy po wprowadzeniu indywidualnego loginu oraz hasła. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków: w tym co najmniej jednej małej litery, jednej wielkiej litery, jednego znaku niealfanumerycznego oraz jednej cyfry.

10.  Umowa (dalej jako „umowa” lub „umowa o świadczenie Usług Internetowych”:

10.1. o świadczenie Usługi Internetowej polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika Serwisu strony internetowej Pixiby.com

10.2. o świadczenie Usługi Internetowej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie i/lub korzystaniu z Pakietu darmowego 5GB zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §17,

10.3. o świadczenie Usługi Internetowej polegającej na otrzymywaniu od Administratora drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika Serwisu przy zakładaniu Konta adres E-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy poprzez Użytkownika poprzez wycofanie zgody,

10.4. o świadczenie Usługi Internetowej polegającej na otrzymywaniu od Administratora na wskazany przez Użytkownika Serwisu przy zakładaniu Konta numer telefonu, telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy poprzez Użytkownika poprzez wycofanie zgody,

10.5. o świadczenie płatnych Usług Internetowych zawierana jest na czas oznaczony, zgodnie z wybranym przez Fotografa płatnym Pakietem.

 

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1.      Administrator ma prawo do:

1.1.   Gromadzenia informacji w przedmiocie danych Użytkowników Serwisu, w tym: danych osobowych i kontaktowych, informacji o wyświetleniu/pobraniu Produktów wraz ze wskazaniem daty oraz liczby wyświetleń/pobrań, liczbie zawartych umów oraz płatnościach każdego z Użytkowników Serwisu.

1.2.   Przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1.1. powyżej, Fotografowi, którego Produkty zostały wyświetlone/pobrane.

1.3.   Czasowego wyłączenia Serwisu lub ograniczenia możliwości korzystania z Serwisu poprzez wyłączenie części funkcji Serwisu w celu poprawy funkcjonalności, przeprowadzenia naprawy lub konserwacji Serwisu. Wyżej opisane działania Administratora nie stanowią naruszenia przez Administratora zobowiązań wynikających z Regulaminu i nie stanowią podstawy do obniżenia wynagrodzenia Administratora określonego w Cenniku.

1.4.   Zablokowania Konta utworzonego przez Fotografa lub Klienta, w sytuacji zaistnienia podejrzenia oszustwa, generowania nadmiarowego ruchu, przeciążenia Serwisu bądź próby bezprawnego uzyskania dostępu do Konta innego Użytkownika Serwisu, naruszenia powszechnie obowiązującego prawa, naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich, naruszenia postanowień Regulaminu, uprzedniego zablokowania Konta na czas niezbędny do wyjaśnienia czy jedna z wyżej wymienionych sytuacji miała miejsce.

1.5.   Zmiany Cennika, w tym do tworzenia oraz odwoływania akcji mających na celu promowanie Serwisu.

1.6.   Weryfikacji Produktów i Usług Fotograficznych oferowanych przez Fotografów Klientom.

1.7.   Usunięcia Produktów, jeżeli na skutek weryfikacji, o której mowa w ust. 1.6. powyżej, poweźmie informację, iż Produkty są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, naruszają prawa lub dobra osobiste osób trzecich, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, jak również naruszają postanowienia Regulaminu. 

1.8.   Usunięcia Konta i wszelkich danych gromadzonych w ramach Konta, jeżeli na skutek weryfikacji, o której mowa w ust. 1.6. powyżej, usunął Produkty, Fotograf i/lub Klient narusza przepisy powszechnie obowiązujące, postanowienia Regulaminu, uprzednio założone przez Fotografa i/lub Klienta Konto zostało usunięte przez Administratora.

1.9.   Usunięcia Konta i wszelkich danych gromadzonych w ramach Konta, w tym magazynowanych Produktów, w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy. Postanowienia § 17 stosuje się odpowiednio.

1.10. Administrator jest uprawniony do weryfikowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników Serwisu. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy Serwisu stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem Serwisu i utrwalenie jego przebiegu.

1.11. zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących oferowanych przez Administratora usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

1.12. Dostępu do danych Użytkowników Serwisu w następującym zakresie:

1.12.1. Użytkownicy Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu wyrażają zgodę na to, że Administrator ma dostęp do pełnych danych ich, w tym Produktów, Ofert, zawieranych umów i ich warunków.

1.12.2. Administrator ma dostęp do następujących kategorii danych Użytkownika Serwisu: danych o Ofercie i jej treści; danych identyfikujących Klienta i Osób Upoważnionych w ramach Transakcji; danych dotyczących Transakcji (w szczególności metoda płatności, adres odbioru towaru, sposób dostawy, dodatkowe uwagi, a także może mieć dostęp do treści wiadomości przesyłanych pomiędzy Fotografem a Klientem i Osobą Upoważnioną. Administrator dysponuje wyżej wymienionymi kategoriami danych w odniesieniu do wszystkich Ofert i Transakcji.

1.12.3. Użytkownik Serwisu nie ma dostępu do wszystkich danych, które są dostępne dla Administratora. Fotograf ma dostęp nieodpłatnie do danych dotyczących dokonanych przez niego czynności w ramach Serwisu, w szczególności dotyczących sprzedaży Usług Fotograficznych/Produktów prowadzonych za pośrednictwem Serwisu, Transakcji, płatności dokonywanych przez Klienta i/lub Osoby Upoważnione za pośrednictwem Serwisu i Operatora przy wykorzystaniu metod płatności dostępnych w Serwisie.

1.12.4. Administrator może udostępniać Użytkownikom Serwisu informacje o swoich Usługach Internetowych, innych usługach świadczonych przez Administratora, w tym nowych usługach świadczonych przez Administratora oraz oferty tych usług za pośrednictwem danych przekazanych lub zbieranych przez Administratora na warunkach określonych w Regulaminie.

1.12.5. Zasady dostępu Administratora do danych Użytkowników Serwisu, w tym okres przechowywania i zasady usuwania danych zostały określone w Polityce Poufności stosowanej przez Administratora w ramach Serwisu.

2.      Obowiązkiem Administratora jest:

2.1.    Świadczenie na rzecz Fotografów Usług Internetowych za pośrednictwem Serwisu w zakresie oraz na warunkach określonych w Regulaminie, z zachowaniem należytej staranności.

2.2.   umożliwienie Użytkownikom Serwisu korzystanie z Serwisu przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w niniejszym Regulaminie.

2.3.   Powiadomienia Fotografa o zamiarze usunięcia Produktów zgodnie z ust. 1.7. powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.4.   świadczenie pomocy technicznej za pośrednictwem E-mail lub E-mail i telefon (w zależności od wybranego Pakietu) na rzecz Fotografa w dni powszednie, w godzinach pracy od 10:00 do 18:00. Administrator zastrzega sobie prawo udzielania odpowiedzi na zadane w ramach pomocy technicznej pytanie w terminie do 48 godzin od momentu jego otrzymania. 

 

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ OŚWIADCZENIA FOTOGRAFA

1.      Fotograf oświadcza, że:

1.1.   posiada pełną zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, w tym do składania Ofert oraz zawarcia i wykonania umowy z Klientem i/lub Osobą Upoważnioną.

1.2.    Produkty stanowią oryginalne, własne dzieło Fotografa.

1.3.    przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Produktów oraz praw pokrewnych zarówno w całości, a także do ich poszczególnych elementów.

1.4.    Produkty nie są obciążone jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.

1.5.    zrzeka się niniejszym pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w odniesieniu do Produktów.

1.6.   podane podczas rejestracji w Serwisie celem utworzenia Konta, dane są prawdziwe i zgodne z prawdą i zobowiązuje się je aktualizować w terminie do 3 dni w przypadku ich zmiany.

2.      Fotograf ma prawo do:

2.1.   Korzystania z Serwisu i Usług Internetowych świadczonych przez Administratora.

2.2.   wyboru Pakietu Usług Internetowych.

2.3.   Uzyskania od Administratora informacji, o których mowa w § 4 ust. 1.1.

2.4.   Świadczenia za pośrednictwem Serwisu Usług Fotograficznych na rzecz Klientów oraz Osób Upoważnionych. Szczegółowe postanowienia dotyczące sposobu świadczenie Usług Fotograficznych przez Fotografów zostały zawarte w § 6 i 10 Regulaminu.

2.5.   Posiadania, za pośrednictwem Konta, dostępu do informacji w przedmiocie dokonanych w Serwisie zakupów Produktów przez Klientów i Osoby Upoważnione, danych dotyczących Transakcji i płatności dokonywanych przez Klienta i/lub Osoby Upoważnione za pośrednictwem Serwisu i Operatora.

3.      Obowiązkiem Fotografa jest:

3.1.   Terminowa realizacja Usług Fotograficznych.

3.2.   Podanie w trakcie tworzenia Konta prawdziwych danych niezbędnych do utworzenia Konta.

3.3.   Każdorazowe niezwłoczne aktualizowanie danych, o których mowa w ust. 3.2. powyżej, w przypadku ich zmiany.

3.4.   Wykonanie Produktu przy wykorzystaniu m. in. materiałów, utworów, danych i informacji oraz programów komputerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz bez naruszania praw osób trzecich, w szczególności nie naruszając dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3.5.   Umieszczanie w Serwisie Produktów, do których Fotografowi przysługuje całość autorskich praw majątkowych, a ponadto które nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

3.6.   Przejęcie, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, odpowiedzialności Administratora z tytułu, i zwrotu Administratorowi wszelkich wydatków, roszczeń i związanych z nimi kosztów, które mogłyby się pojawić w wyniku naruszenia lub powództwa w związku z naruszeniem obowiązków Fotografa wynikających z niniejszego Regulaminu.

3.7.   Niepodejmowanie działań polegających na rozsyłaniu do Użytkowników Serwisu treści handlowych nieobjętych zamówieniem, jak również niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i dobrymi obyczajami.

3.8.   Założenie oraz posługiwanie się tylko jednym Kontem w Serwisie.

3.9.   Nieujawnianie danych umożliwiających dostęp do jego Konta (login oraz hasło). Ujawnienie w/w danych zwalnia Administratora z odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działania Fotografa.

3.10. Niepodejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami oraz godzącymi w działalność Serwisu. W przypadku naruszenia niniejszego obowiązku, po bezskutecznym wezwaniu Fotografa przez Administratora do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie, Administratorowi przysługuje prawo do zablokowania, a następnie usunięcia Konta Fotografa ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienia § 12 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3.11. terminowe opłacania świadczonych przez Administratora na rzecz Fotografa Usług Internetowych.

3.12. wystawienie i doręczenie na rzecz Klienta i/lub Osób Upoważnionych wymaganych prawem paragonów/faktur VAT/rachunków dotyczących świadczonych Usług Fotograficznych.

3.13. rozpatrywanie reklamacji Klienta i Osób Upoważnionych w uzgodnionym pomiędzy Fotografem a Klientem i/lub Osobą Upoważnioną terminie i sposobie, w tym poprzez zwrot Klientowi i/lub Osobom Upoważnionym środków pieniężnych.

4.      Zgody marketingowe:

4.1.   Fotograf oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora drogą elektroniczną na wskazany przez niego przy zakładaniu Konta adres E-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana przez Fotografa poprzez przesłanie na adres E-mail Administratora [info@pixiby.com] oświadczenia w tym przedmiocie.

4.2.   Fotograf oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS od Administratora w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576). Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana przez Fotografa poprzez przesłanie na adres E-mail Administratora [info@pixiby.com] oświadczenia w tym przedmiocie.

 

§ 6. TRANSAKCJA I OFERTA

1.      Fotograf:

1.1.    określając warunki Oferty, jest zobowiązany określić cenę Produktów wraz z właściwą stawką podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba że świadczona przez Fotografa Usługa Fotograficzna jest zwolniona z podatku. Administrator nie weryfikuje poprawności wskazanej przez Fotografa stawki VAT. Fotograf jest wyłącznie odpowiedzialny wobec Klienta i/lub Osoby Upoważnionej za wszelkie roszczenia powstałe z powodu podania lub zastosowania błędnej stawki VAT.

1.2.   oferuje sprzedaż Produktów na rzecz Klienta i/lub Osoby Upoważnionej po określonej z góry cenie. Oferta Fotografa może obejmować jedną lub wiele sztuk Produktów.

1.3.   sporządza Ofertę poprzez wypełnienie dostępnego w ramach Konta i Serwisu formularza sprzedaży Produktów określając wszelkie warunki Transakcji z Klientem i/lub Osobą Upoważnioną. Fotograf jest wyłącznie odpowiedzialny wobec Klienta i/lub Osoby Upoważnionej za wszelkie roszczenia związane z Ofertą. Z chwilą wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, Administrator nabywa uprawnienie do korzystania z tych informacji lub danych, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. 

1.4.   treść Oferty powinna być kompletna, rzetelna i nie może wprowadzać w błąd Użytkowników Serwisu. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów a ponadto nie może sugerować wykorzystania Produktów w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa. Fotograf ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

2.      W celu dokonania zakupu Produktów/Usług Fotograficznych przez Klienta i/lub Osobę Upoważnioną, Klient za pośrednictwem Serwisu zaznacza odpowiednie Produkty oferowane przez Fotografa i potwierdza swój wybór, jednocześnie akceptując Regulamin, politykę prywatności oraz politykę plików cookies stosowane przez Administratora.

3.      z chwilą przyjęcia Oferty Fotografa przez Klienta i/lub Osobę upoważnioną poczytuje się, iż pomiędzy stronami została zawarta umowa sprzedaży Produktów/Usługi Fotograficznej.

4.      W związku z zawartą umową sprzedaży, Klient i/lub Osoba Upoważniona jest zobowiązany dokonać zapłaty za Produkty/Usługi Fotograficzne z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.

5.      z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Produktów/Usług Fotograficznych i dokonania przez Klienta i/lub Osoby Upoważnione płatności, Fotograf jest zobowiązany do realizacji umowy sprzedaży i przesłania Produktów w uzgodnionej przez strony formie.

6.      We wszelkich stosunkach pomiędzy Fotografem a Klientem i/lub Osobą Upoważnioną, w tym w sprawach dotyczących Oferty, Usług Fotograficznych oraz umów sprzedaży stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.      Administrator nie jest stroną umów sprzedaży Produktów/Usług Fotograficznych zawieranych pomiędzy Fotografami a Klientami i/lub Osobami Upoważnionymi i/lub pozostałymi Użytkownikami Serwisu i nie gwarantuje, że Fotograf oraz Klient i/lub Osoba Upoważniona są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy. Zawarcie umowy przez Użytkownika Serwisu z innym Użytkownikiem Serwisu, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu nie znajduje się w Polsce, może spowodować, iż do Transakcji zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obcego.

 

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA I OSÓB UPOWAŻNIONYCH

1.      Klient i/lub Osoba Upoważniona ma prawo do:

1.1.   korzystania z Serwisu w zakresie udostępnionym przez Fotografa, co oznacza, że Klient otrzymuje dostęp do Serwisu i Produktów udostępnionych przez Fotografa.

1.2.   korzystania z Serwisu w zakresie opisanym w pkt 1.1. powyżej poprzez założenia Konta lub otrzymanie od Fotografa linku z dostępem.

1.3.   korzystania z Usług Fotograficznych wybranego przez siebie Fotografa.

1.4.   zgłaszania Fotografowi reklamacji co do świadczonych przez Fotografa Usług Fotograficznych.

2.      Obowiązkiem Klienta i/lub Osób Upoważnionych jest:

2.1.   Nieudostępnianie osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Serwisu.

2.2.   terminowe opłacania świadczonych przez Fotografa na rzecz Klienta i/lub Osób Upoważnionych Usług Fotograficznych.

2.3.   we własnym zakresie zarchiwizowanie wszelkich informacji i danych, w tym dotyczących Produktów/Usług Fotograficznych, Ofert, zawartych umów sprzedaży, potwierdzeń płatności.

3.      Zgody marketingowe:

3.1.   Klient posiadający Konto w Serwisie może oświadczyć, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora drogą elektroniczną na wskazany przez niego przy zakładaniu Konta adres E-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana przez Klienta poprzez przesłanie na adres E-mail Administratora [info@pixiby.com] oświadczenia w tym przedmiocie.

3.2.   Klient posiadający Konto może oświadczyć, iż wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przez niego przy zakładaniu Konta numer telefonu, telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS od Administratora w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576). Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana przez Klienta poprzez przesłanie na adres E-mail Administratora [info@pixiby.com] oświadczenia w tym przedmiocie.

 

§ 8. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1.      Użytkownik Serwisu ma prawo do:

1.1.   Wejścia oraz przeglądania Serwisu bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek opłat oraz bez obowiązku utworzenia Konta.

1.2.   Utworzenia Konta – Fotografa, celem skorzystania z Usług Internetowych oferowanych w Serwisie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3.

1.3.   Utworzenia Konta – Klienta, celem skorzystania z Usług Fotograficznych oferowanych w Serwisie przez Fotografa, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2.      Obowiązkiem Użytkownika Serwisu jest:

2.1.   Niepodejmowania działań wypełniających znamiona oszustwa, generowania nadmiarowego ruchu, przeciążenia Serwisu bądź próby bezprawnego uzyskania dostępu do Konta innego Użytkownika Serwisu.

2.2.   stosowanie się do postanowień przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

2.3.   stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2.4.   Niepodejmowania działań prowadzących do naruszenia dóbr osobistych bądź autorskich praw majątkowych osób trzecich.

3.      Utworzenie Konta możliwe jest przez Klienta i/lub Osobę Upoważnioną będącego pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jednakże może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w imieniu własnym.

 

§ 9. ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1.      Za pośrednictwem Serwisu świadczone są odpłatnie Usługi Internetowe przez Administratora na rzecz Fotografów.

2.      Serwis umożliwia Fotografom dostęp do znacznej liczby funkcjonalności w ramach oferowanych przez Administratora Pakietów, które wzbogacają ich ofertę oraz w sposób prosty i przejrzysty umożliwiają Klientom i Osobom Upoważnionym dokonanie wyboru usługi świadczonej przez Fotografa, jak również stanowią sposób komunikacji z Klientem i/lub Osobą Upoważnioną.

3.      Utworzenie Konta możliwe jest przez Fotografa będącego pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jednakże może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w imieniu własnym.

4.      Po aktywacji Konta, zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu, zakupu Pakietu możliwy będzie pełen dostęp do Serwisu w ramach wybranego Pakietu.

5.      Aktywacja Konta następuje za pośrednictwem linku aktywacyjnego przesłanego na adres E-mail wskazany w trakcie rejestracji. Wraz z aktywacją Konta pomiędzy Fotografem a Administratorem zawarta zostaje umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu.

6.      Po utworzeniu oraz aktywacji Konta, zgodnie z pkt 3. do 5. powyżej, każdorazowy dostęp do Konta możliwy będzie po wprowadzeniu loginu oraz hasła indywidualnie ustalonego przez Fotografa.

7.      Utworzenie Konta przez Fotografa w Serwisie jest nieodpłatne. Płatności wymaga dostęp i korzystanie z funkcjonalności w ramach oferowanych przez Administratora Pakietów.

8.      Wykaz funkcjonalności w ramach oferowanych przez Administratora Pakietów wraz z ich zakresem, opisem oraz cenami określa Cennik udostępniony w Serwisie.

9.      Płatności z tytułu zakupu Pakietów oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu należy dokonywać w sposób opisany w § 11.

10.  Dokonanie przez Fotografa zakupu płatnego Pakietu powoduje powstanie zobowiązania do uiszczenie ceny zgodnie z Cennikiem.

11.  Po uzyskaniu przez Administratora od Operatora, informacji o uiszczeniu przez Fotografa ceny, Fotograf uzyskuje dostęp do Serwisu i jego funkcjonalności w ramach zakupionego Pakietu.

12.  Z tytułu zakupu Pakietu przez Fotografa Administrator, po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt 11. powyżej, wystawi na rzecz Fotografa fakturę VAT, którą następnie udostępni do pobrania w Serwisie oraz prześle na adres email Fotografa. Fotograf wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie przez Administratora faktur VAT za pośrednictwem wiadomości E-mail/drogą elektroniczną.

 

§ 10. ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH PRZEZ FOTOGRAFÓW

1.      Produkty oferowane przez Fotografów w Serwisie mogą być umieszczane w katalogach, których ilość, nazwa oraz treść uzależniona jest od wyboru Fotografa.

2.      Fotografowi przysługuje prawo wyboru w przedmiocie dostępności Produktu i katalogu, tj. czy Produkt oferowany będzie wszystkim Klientom i/lub Osobom Upoważnionym bez konieczności podawania hasła dostępu (galeria publiczna), czy też wyłącznie jednostkowym Klientom i/lub Osobom Upoważnionym (galeria prywatna), którym Fotograf udostępni hasło dostępu do danego katalogu, wygeneruje link lub udostępni galerię Klientom posiadającym Konto w Serwisie.

3.      Fotograf jest uprawniony do umieszczenia na Produktach znaków wodnych w dowolnym miejscu oraz formacie.

4.      Fotograf decyduje o sposobie dokonywania zamówień Produktów przez Klientów, cenniku Produktów oraz sposobie zapłaty ceny przez Klientów.

5.      Fotograf jest zobowiązany, do uzyskania od Klientów i Osób Upoważnionych, za pośrednictwem Serwisu, wszelkich niezbędnych zgód umożliwiających świadczenie przez Fotografa na rzecz Klienta Usług Fotograficznych, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną.

6.      Produkty umieszczone w Serwisie przez Fotografa mogą się w nim znajdować przez czas:

6.1.   posiadania przez Fotografa aktywnego i opłaconego Konta w Serwisie,

6.2.   trwania umowy z Klientem,

6.3.   niezbędny do wykonania umowy z Klientem,

6.4.   w którym zarówno Klient, jak i Fotograf mogą dochodzić wzajemnych roszczeń z tytułu istnienia, ustalenia treści, wykonania, rozwiązania umowy, jak również odszkodowania z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej pomiędzy Fotografem a Klientem,

6.5.   na który została udzielona zgodą osób, których wizerunek widnieje w Produktach, na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz w zakresie w jakim zgoda została udzielona,

6.6.   w którym Fotograf jest uprawniony do gromadzenia i udostępniania zdjęć na innej podstawie aniżeli wskazana w ust. 6.2. – 6.5. powyżej.

 

§ 11. ODPŁATNOŚĆ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1.      Wysokość opłat i prowizji z tytułu świadczenia Usług Internetowych reguluje Cennik.

2.      Cennik Usług Internetowych znajduje się na stronie internetowej Serwisu.

3.      Fotograf dokonuje zakupu funkcjonalności Serwisu oferowanej w ramach płatnych Pakietów za pośrednictwem Serwisu, według własnego wyboru, na czas określony z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz Administratora

4.      Zapłata ceny, o której mowa w ust. 3 powyżej, może zostać dokonana za pośrednictwem systemu płatności bezgotówkowych przy użyciu usług Operatora.

5.      Zapłata ceny, o której mowa w ust. 3 powyżej, może zostać dokonana w następujący sposób:

5.1.   zakup na czas określony (1 miesiąc) – płatność ceny następuje w całości, z góry;

5.2.   zakup na czas określony (1 rok + 2 miesiące gratis) - płatność ceny następuje w całości, z góry;

poprzez:

5.2.1.     użycie przez Fotografa karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniających Administratora do obciążania rachunku bankowego Fotografa, pełną należną kwotą z tytułu zakupu Pakietów w danym okresie rozliczeniowym do czasu rozwiązania umowy z Administratorem,

5.2.2.     poprzez samodzielne dokonanie zapłaty ceny przez Fotografa przy wykorzystaniu płatności on-line lub płatności kartą,

6.      Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Administratora.

7.      W przypadku rezygnacji ze sposobu płatności opisanego w ust. 5.2.1 powyżej, Fotograf zobowiązany jest do uiszczenia ceny zgodnie z 5.2.2 powyżej.

8.      W przypadku niemożności pobrania przez Administratora środków zgodnie z ust. 5.2.1. bądź nieopłacenia zakupu samodzielnie przez Fotografa zgodnie z ust. 5.2.2., Administrator, w terminie 3 dni od dnia upływu terminu płatności, będzie uprawniony do czasowego zablokowania możliwości dostępu do nieopłaconych Pakietów.

9.      Fotograf zobowiązany jest do zapewnienia środków na rachunku bankowym, tak aby możliwa była realizacja płatności zgodnie z ust. 5.2.

10.  W sytuacji, o której mowa w ­§ 4 ust. 1.3., jeżeli okoliczności uniemożliwiające bądź ograniczające korzystanie z Serwisu będą trwały dłużej aniżeli 48 godziny, wówczas nastąpi automatyczne wydłużenie możliwości korzystania z opłaconych i wykupionych Pakietów o długość czasu uniemożliwiającego bądź ograniczającego korzystanie z Serwisu trwającego dłużej niż 48 godzin.

11.  W sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 1.8. Regulaminu, wszelkie opłacone a niewykorzystane a wykupione przez Fotografa Pakiety wygasają, a środki wpłacone na poczet ceny nie podlegają zwrotowi.

12.  Niedozwolone są jakiekolwiek działania Fotografa, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Administratora opłatami lub prowizjami.

13.  Za płatne Usługi Internetowe świadczone w ramach Serwisu, Administrator wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta. Postanowienia § 9 ust. 12 stosuje się odpowiednio.

14.  W przypadku zablokowania Konta Fotografa z powodu braku płatności, Fotograf traci możliwość korzystania z Serwisu i jego wszystkich funkcjonalności, z wyjątkiem funkcjonalności (i) opłacenia Pakietu lub (ii) usunięcia galerii w celu zwolnienia przestrzeni dyskowej do poziomu pozwalającego na korzystanie z darmowego Pakietu 5GB. Klienci/Osoby Upoważnione będą w dalszym ciągu posiadały będą dostęp do galerii Fotografa przez okres 30 dni.

 

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników Serwisu oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Fotografów do sprzedaży, zdolność Klientów i Osób upoważnionych do zakupu, wypłacalność Klientów i/lub Osób Upoważnionych oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu.

2.      Administrator ponosi odpowiedzialność za umyślne i zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w stosunku do Fotografa, w tym za świadczenie Usług Internetowych w sposób odmienny aniżeli przewidziany w Regulaminie.

3.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

3.1.   naruszenia przez Fotografa obowiązku, o którym mowa § 5 ust. 3,

3.2.   skutków będących wynikiem naruszenia przez Fotografa obowiązków wynikających z Regulaminu,

3.3.   trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usług Internetowych z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym na skutek awarii chmury Microsoft Azure, w której Serwis jest hostowany,

3.4.   utraty danych zarówno przez Klienta, jak i Fotografa będących skutkiem usunięcia Konta przez Fotografa bądź w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 3.10.

4.      Odpowiedzialność Administratora względem Fotografa będącego przedsiębiorcą jest każdorazowo ograniczona do wysokości ceny uiszczonej z tytułu zakupu miesięcznej subskrypcji Pakietu, wynikającej z ostatniej opłaconej faktury VAT przed dniem zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Administrator.

 

§ 13. REKLAMACJE

1.      Użytkownik Serwisu uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji w przypadku nienależytego świadczenia Usług Internetowych przez Administratora.

2.      Zgłoszenie reklamacyjne winno obejmować: imię i nazwisko, adres, email, numer zamówienia, krótki opis zastrzeżeń, numer konta bankowego oraz dane kontaktowe.

3.      Zgłoszenia reklamacji należy dokonać wysyłając wiadomość E-mail na adres: info@pixiby.com.

4.      Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

5.      Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia zgłoszonej reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-mail podany przy utworzeniu Konta.

6.      Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Internetowej na rzecz Fotografa (wyłącznie korzystającego z pakietu odpłatnego), płatnej okresowo Fotografowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej opłaty abonamentowej zgodnie z Cennikiem i wybranym pakietem.

7.      Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 6. powyżej nie przysługuje, jeżeli w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 48 godzin.

 

§ 14. PRYWATNOŚĆ

1.      Wszelkie dane i informacje, w tym dane osobowe podane przez Użytkowników Serwisu w miejscach do tego przeznaczonych, Administrator będzie przetwarzał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności stosowaną w Serwisie przez Administratora.

2.      Użytkownikom Serwisu ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników Serwisu w przypadkach przewidzianych w Regulaminie i w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji, a w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

3.      Użytkownik Serwisu zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji i danych dotyczących innych Użytkowników Serwisu, które otrzymał od Administratora w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika Serwisu, którego dane dotyczą.

4.      Użytkownik Serwisu nie może wykorzystywać danych i informacji, o których mowa w ust. 3 w celach komercyjnych polegających m.in. na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika Serwisu prowadzonej poza Serwisem, w tym w szczególności:

4.1.   składać Użytkownikom Serwisu propozycji sprzedaży Usług Fotograficznych oraz Ofert poza Serwisem,

4.2.   dostarczać pozostałym Użytkownikom Serwisu w jakiejkolwiek innej formie treści zawierających wszelkie informacje o działalności komercyjnej świadczonej poza Serwisem.

5.      Administrator może filtrować i zatrzymywać wiadomości wysyłane przez Użytkowników Serwisu w ramach narzędzi udostępnionych w Serwisie, w szczególności jeśli mają charakter spamu lub zawierają treści naruszające Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Serwisu.

 

§ 15. ZMIANY FUNKCJONOWANIA SERWISU ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1.      Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli:

1.1.   przeprowadzana jest w celu usprawnienia, polepszenia działania Serwisu,

1.2.   następują zmiany zakresu usług świadczonych w Serwisie lub Cennika,

1.3.   wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

1.4.   przeprowadzana jest w celu poprawy lub zmiany polityki prywatności,

1.5.   przeprowadzana jest w celu zmian redakcyjnych Regulaminu

2.      O każdorazowej zmianie Regulaminu Fotograf oraz Klienci oraz osoby Upoważnione zostaną powiadomieni poprzez przesłanie na adres E-mail, podany przy utworzeniu Konta, informacji o planowanej zmianie Regulaminu, a następnie umieszczenie w Serwisie zaktualizowanej wersji Regulaminu wraz z informacją, iż jest to nowa wersja Regulaminu oraz wskazaniem daty, od której nowa wersja Regulaminu obowiązuje. Jednocześnie w Serwisie pojawi się również odesłanie do treści Regulaminu poprzednio obowiązującego.

3.      W przypadku braku akceptacji przez Fotografia lub Klientów nowych warunków Regulaminu, Fotograf lub Klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianach do złożenia, za pośrednictwem adresu E-mail Administratora [info@pixiby.com], oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Serwisu oraz usunięcia Konta. ­§ 12 ust. 5 nie stosuje się. Fotografowi przysługuje prawo do zwrotu ceny uiszczonej z tytułu zakupu Pakietu w zakresie niezrealizowanej części. 

 

§ 16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ROZWIĄZANIE UMOWY

1.      Usługi Internetowe:

1.1.   Użytkownik Serwisu:

1.1.1.     w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.1., Użytkownik Serwisu, będący konsumentem, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik numer 3 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany przez Użytkownika Serwisu formularz odstąpienia należy przesłać na adres E-mail Administratora [info@pixiby.com].

1.1.2.     w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.2., Użytkownik Serwisu, będący konsumentem, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik numer 3 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany przez Użytkownika Serwisu formularz odstąpienia należy przesłać na adres E-mail Administratora [info@pixiby.com].

1.1.3.     w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.3., Użytkownik Serwisu, będący konsumentem, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik numer 3 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany przez Użytkownika Serwisu formularz odstąpienia należy przesłać na adres E-mail Administratora [info@pixiby.com].

1.1.4.     w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.4., Użytkownik Serwisu, będący konsumentem, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik numer 3 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany przez Użytkownika Serwisu formularz odstąpienia należy przesłać na adres E-mail Administratora [info@pixiby.com].

1.2.   Fotograf, który wykupił płatny Pakiet:

1.2.1.     na czas określony (1 miesiąc) - w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.5., może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Uiszczona cena zostanie zwrócona na rachunek bankowy Fotografa, z którego nastąpiła płatność ceny. Celem usunięcia wątpliwości informuje się, iż odstąpienie od umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.2. powoduje rozwiązanie umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.5 z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

1.2.2.     na czas określony (1 rok + 2 miesiące gratis) - w terminie 30 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.5., może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Uiszczona cena zostanie zwrócona na rachunek bankowy Fotografa, z którego nastąpiła płatność ceny. Celem usunięcia wątpliwości informuje się, iż odstąpienie od umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.2. powoduje rozwiązanie umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.5 z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik numer 3 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany przez Fotografa formularz odstąpienia należy przesłać na adres E-mail Administratora [info@pixiby.com].

1.3.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:

1.3.1.     Fotografowi, który wystawił Ofertę z chwilą przyjęcia Oferty Fotografa przez Klienta i/lub Osobę upoważnioną,

1.3.2.     Fotografowi, który posiada jakiekolwiek niezapłacone należności wobec Administratora, z tytułu Usług Internetowych,

1.3.3.     w zakresie świadczenia Usług Internetowych - jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Fotografa (konsumenta), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy.

1.4.   Użytkownik Serwisu może w każdym czasie wypowiedzieć umowę, o której mowa w § 3 ust. 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. zawartą z Administratorem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.2. i uprzedniego zawarcia dodatkowo umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.5. okres wypowiedzenia umowy opisanej w § 3 ust. 10.2. ulega wydłużeniu do czasu upływu terminu umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.5.

1.5.    Administrator może w każdym czasie wypowiedzieć umowę, o której mowa w § 3 ust. 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. zawartą z Użytkownikiem Serwisu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.2. i uprzedniego zawarcia dodatkowo umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.5. okres wypowiedzenia umowy opisanej w § 3 ust. 10.2., ulega wydłużeniu do czasu upływu terminu umowy, o której mowa w § 3 ust. 10.5.

1.6.   Wypowiedzenie umowy świadczenia Usług Internetowych, o którym mowa w ust. 1.4. powyżej, Użytkownik Serwisu składa poprzez przesłania oświadczenia na adres E-mail Administratora [info@pixiby.com]. Po upływie okresu wypowiedzenia, logowanie się do Konta oraz korzystanie z przedmiotowych Usług Internetowych, nie będzie możliwe.

1.7.   Wypowiedzenie umowy świadczenia Usług Internetowych, o którym mowa w ust. 1.5. powyżej, Administrator składa poprzez przesłania oświadczenia na adres E-mail Użytkownika Serwisu podany podczas rejestracji w Serwisie. Po upływie okresu wypowiedzenia, logowanie się do Konta oraz korzystanie z przedmiotowych Usług Internetowych, nie będzie możliwe.

1.8.   W przypadku gdy umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Administratora, Użytkownik Serwisu nie jest uprawniony do ponownego zarejestrowania Konta w ramach Serwisu, bez uprzedniej zgody Administratora.

1.9.   Użytkownik Serwisu jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Internetowych w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia Regulaminu przez Administratora i nie usunięciu naruszenia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Administratorowi na adres E-mail [info@pixiby.com].

1.10. Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Internetowych w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Serwisu i nie usunięciu naruszenia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Użytkownikowi Serwisu na podany przy rejestracji adres E-mail, a także w przypadku opisanym w § 4 ust. 1.8.

1.11. Usunięcie Konta Fotografa przez Administratora w przypadkach określonych w Umowie jest poczytywane jako rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Internetowych w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem brzmienia ust. 1.10. powyżej.

2.      Usługi Fotograficzne:

2.1.   Fotograf jest zobowiązany poinformować Klientów oraz Osoby Upoważniony, będących konsumentami, o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów/Usług Fotograficznych.

2.2.   W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 6 ust. 3, Klient i/lub Osoba Upoważniona, będąca konsumentem, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient i/lub Osoba Upoważniona stanowi Załącznik numer 4 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany przez Klienta i/lub Osobę Upoważnioną formularz odstąpienia należy przesłać na adres E-mail Fotografa. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:

2.2.1.     w zakresie sprzedaży Produktów w formie cyfrowej - jeżeli spełnianie świadczenia przez Fotografa rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Fotografa o utracie prawa odstąpienia od umowy;

2.2.2.     w zakresie świadczenia Usług Fotograficznych - jeżeli Fotograf wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Fotografa utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układy oraz kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe lub inne informacje, dostępne na stronie internetowej Serwisu stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Przez zamieszczenie przez Użytkownika Serwisu jakichkolwiek danych, w tym treści, filmów lub zdjęć w Serwisie, Użytkownik Serwisu udziela Administratorowi na czas świadczenia Usługi Internetowej niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z tych treści poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet i Intranet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie.

2.      Kontakt z Administratorem Serwisu możliwy jest za pośrednictwem adresu E-mail Administratora [info@pixiby.com]. Za pośrednictwem wskazanego adresu E-mail Administratora Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do składania skarg, opinii, wniosków oraz oświadczeń związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

3.      Regulamin udostępniony jest Użytkownikom Serwisu nieodpłatnie w Serwisie w sposób oraz w formie umożliwiający w każdym czasie jego pobranie, kopiowanie i utrwalenie.

4.      Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

5.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.      Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Fotografem a Administratorem, której przedmiotem są Usługi Internetowe, jest prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U.97.45.286).

7.      Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu lub jego naruszenia, rozwiązania lub nieważności Administrator i Fotograf zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy rzeczowo w Gdańsku.

8.      Użytkownik Serwisu będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Wszelkie informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik Serwisu będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

Załącznik numer 1.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zawarta w Gdańsku, w dniu zarejestrowania Konta, pomiędzy:

 

Fotografem

zwany dalej „Fotografem”

a

Chiral Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-369) przy Al. Rzeczypospolitej 4C/88, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku - VII Wydział KRS pod numerem 0000890143, NIP: 5842802694, REGON: 388457285, zwanym dalej „Procesorem

 

dalej łącznie zwanymi „Stronami” a każda z osobna „Stroną”.

 

Zważywszy, że:

1.       Strony w dniu zarejestrowania Konta zawarły umowę, której przedmiotem jest świadczenie przez Procesora Usług Internetowych na rzecz Fotografa (dalej „Umowa o współpracy”);

2.       w celu wykonania Umowy o współpracy, może okazać się, że niezbędne jest powierzenie Procesorowi przez Fotografa przetwarzania danych osobowych Fotografa, jego Klientów lub Osób Upoważnionych.;

3.       począwszy od dnia 25 maja 2018 r., w Rzeczypospolitej Polskiej stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę (dalej „Umowa”), o następującej treści.

§ 1

Definicje

Strony niniejszym postanawiają, że wymienione poniżej terminy użyte w treści Umowy otrzymują następujące znaczenie:

1.       Rozporządzenie – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r., str. 1–88);

2.       dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

3.       zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

4.       przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

5.       Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

6.       Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;

7.       naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

8.       Ustawa – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

9.       PUODO – oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 2

Przedmiot umowy

1.       Fotograf jest Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia w odniesieniu do następujących danych osobowych:

a.         Klienci – w zakresie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres E-mail, numer i dane dotyczące rachunku bankowego;

b.         Osoby Upoważnione – w zakresie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres E-mail, numer i dane dotyczące rachunku bankowego;

2.       Fotograf jest Podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia w odniesieniu do następujących danych osobowych:

a.         Klienci – w zakresie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres E-mail, numer i dane dotyczące rachunku bankowego;

b.         Osoby Upoważnione – w zakresie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres E-mail, numer i dane dotyczące rachunku bankowego;

3.       Fotograf, na podstawie art. 28 Rozporządzenia, powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe, o których mowa powyżej, w celu wykonania oraz na czas obowiązywania Umowy o współpracy, a Procesor przyjmuje te dane osobowe do przetwarzania w takim zakresie i do wykonania tego celu i zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z niniejszą Umową i przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem.

4.       Procesor nie ma prawa przetwarzać powierzonych mu danych osobowych w innym zakresie, aniżeli opisany w ustępie poprzedzającym, ani w innym celu niż wykonanie Umowy o współpracy oraz niniejszej Umowy.

5.       W sytuacjach nadzwyczajnych mogących skutkować utratą danych osobowych, w przypadku braku możliwości uzyskania zgody Fotografa, Procesor może dokonać czynności na powierzonych danych osobowych nieopisanych Umową, wyłącznie w zakresie zmierzającym do zachowania bezpieczeństwa i integralności danych.

6.       W sytuacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym powyżej, Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i słusznego interesu Fotografa oraz niezwłocznego poinformowania Fotografa, jednak nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni, na adres E-mail Fotografa podany podczas rejestracji Konta o dokonaniu tych czynności wraz z podaniem szczegółowych powodów oraz okoliczności podjęcia czynności w tym zakresie.

7.       Procesor zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w sposób stały, w formie elektronicznej w systemach informatycznych lub w formie papierowej.

8.       Procesor wykonywać będzie operacje na powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w tym w szczególności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, kopiowanie czy ograniczanie.

§ 3

Obowiązki Procesora

1.       Przetwarzając powierzone do przetwarzania dane osobowe Procesor zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia i Ustawy. Procesor zobowiązany jest do dokumentowania wykonywania swoich obowiązków i na każde żądanie Fotografa, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni, zobowiązany jest do wykazania (udokumentowania), że przestrzega / wykonuje obowiązki wynikające z Rozporządzenia, Ustawy oraz niniejszej Umowy.

2.       W zakresie ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązany jest stosować się także do zaleceń Fotografa, chyba że wykonanie takiego zalecenia stanowiłoby naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.       Procesor ma obowiązek przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu wynikającym z niniejszej Umowy oraz umowy o współpracy. Jednakże przed rozpoczęciem przetwarzania danych w wykonaniu obowiązku prawnego Procesor zobowiązany jest poinformować Fotografa o tym obowiązku prawnym, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

4.       Procesor zobowiązuje się dopuszczać do przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie osoby, którym Procesor nadał odpowiednie upoważnienia do dostępu do powierzonych danych osobowych, wskazujące zakres danych, które zostały objęte tym upoważnieniem oraz zakres możliwych do wykonania na nich operacji.

5.       Procesor zobowiązany jest podjąć (i oświadcza, że podjął) wszelkie środki ochrony danych osobowych wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia.

6.       Procesor zobowiązuje się do współpracy ze Fotografem w zakresie wywiązywania się z obowiązków nałożonych na Fotografa w drodze Rozporządzenia oraz Ustawy, a w szczególności Procesor zobowiązuje się do:

a.         informowania Fotografa na adres E-mail podany przez Fotografa podczas rejestracji Konta, o fakcie wystąpienia naruszenia ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych wraz z dodatkowymi informacjami koniecznymi do realizacji obowiązku Fotografa zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 48  (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin począwszy od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu naruszenia. W zgłoszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Procesor obowiązany jest wskazać co najmniej:

                         i.          opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w szczególności kategorie osób, których naruszenie dotyczyło i przybliżoną ich liczbę oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,

                       ii.          imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub określenie innej osoby kontaktowej w sprawie,

                      iii.          opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,

                      iv.          opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zapobieżenia skutkom naruszenia lub zmniejszenia skutków naruszenia, w tym opis proponowanych środków, które pomogą zapobiegać podobnym naruszeniom w przyszłości.

b.         podjęcia bez zbędnej zwłoki działań mających na celu ograniczenie skutków naruszenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej. Ewentualne poinformowanie przez Procesora o wystąpieniu zdarzenia osób, których dane dotyczyły lub PUODO;

c.         dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych powierzonych mu przez Fotografa, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze i na żądanie Fotografa udostępniania prowadzonej w tym przedmiocie dokumentacji;

d.         informowania Fotografa w terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych o każdym przypadku skierowania do Procesora żądania przez osobę, której dane dotyczą oraz udostępniania w tym przedmiocie Fotografowi niezbędnych informacji, w tym treści samego żądania;

e.         pomagania Fotografowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;

f.          udostępniania Fotografowi w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia przesłania żądania przez Fotografa, wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków związanych z powierzeniem Procesorowi przetwarzania danych osobowych;

g.         uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Procesorowi informacje – do pomagania Fotografowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia; w szczególności Procesor zobowiązany jest do przekazywania Fotografowi informacji oraz wykonywania jej poleceń dotyczących:

                         i.              stosowania środków zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;

                       ii.              naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, w tym zgłaszania naruszenia do organu nadzorczego oraz zawiadamiania o naruszeniu osoby, której dane dotyczą;

                      iii.              dokonywania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych; a także  

                      iv.              prowadzenia uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wykonywania jego zaleceń.

7.       Procesor zobowiązany jest przetwarzać (w tym przechowywać) powierzone mu dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”). Przetwarzanie danych osobowych poza EOG wymaga uzyskania przez Procesora uprzedniej zgody Fotografa wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.       Wynagrodzenie Procesora z tytułu wykonania niniejszej Umowy zawarte jest wynagrodzeniu, o którym mowa w Umowie o współpracy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z tytułu wykonania niniejszej Umowy, Procesorowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie od Fotografa.

§ 4

Zgoda na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.       Procesor może powierzyć dane osobowe swoim pracownikom lub współpracownikom (osobom fizycznym zatrudnionym u Procesora na podstawie umowy cywilnoprawnej) oraz innym podmiotom. Powierzenie danych osobowych osobom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nie wymaga odrębnej zgody Fotografa.

2.       Procesor będzie prowadził ewidencję osób, o których mowa w ustępie poprzedzającym, i udostępni ją na każde żądanie Fotografa.

3.       W przypadku, gdy Procesor zgodnie z niniejszą Umową podpowierzy dane osobowe do dalszego przetwarzania innemu podmiotowi (dalej „Podprocesor”), za działania i zaniechania Podprocesora, który świadczy tego typu usługi, którym Procesor podpowierzył przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Procesor nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5

Współpraca Stron

1.      Procesor zobowiązany jest do informowania Fotografa bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych o wszelkich postępowaniach, w szczególności o charakterze administracyjnym lub sądowym, dotyczących przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych.

2.      Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Strony, a także o wszelkich planowanych, o ile Stronom są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach organu nadzorczego dotyczących przetwarzania powierzonych na mocy niniejszej Umowy danych osobowych u Stron.

3.      Procesor zobowiązany jest umożliwić Fotografowi uczestnictwo w postępowaniach, kontrolach, inspekcjach lub innych działaniach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

4.      Procesor zobowiązuje się ponadto do udzielenia Fotografowi na każdorazowe jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych, w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia doręczenia żądania.

§ 6

Okres obowiązywania Umowy i usunięcie danych osobowych

1.     Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy o współpracę lub realizacji celów z niej wynikających. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy o współpracę skutkuje automatycznym rozwiązaniem niniejszej Umowy z datą odpowiednio rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o współpracę i nie wymaga składania przez Strony odrębnych oświadczeń woli w tym przedmiocie.

2.     Fotograf może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez konieczności zachowywania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), jeżeli:

a.       Fotograf lub podmioty przez nią upoważnione, a także organy administracji państwowej, organy ścigania lub sądy stwierdzą, że Procesor naruszył zasady przetwarzania danych osobowych, lub

b.       Fotograf lub podmioty przez nią upoważnione, a także organy administracji państwowej stwierdzą, że Procesor nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 6 ust. 5 i 6 niniejszej Umowy lub uniemożliwia lub utrudnia Fotografowi przeprowadzenie Audytu;

c.       Procesor nie przekazuje wymaganych informacji, nie odpowiada na żądania Fotografa lub nie stosuje właściwych środków techniczno-organizacyjnych zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych,

d.       Procesor nie wykonuje innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i nie usuwa zaistniałego naruszenia pomimo wezwania otrzymanego od Fotografa w terminie w nim wskazanym.

3.     W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych po ustaniu niniejszej Umowy, Procesor obowiązany jest usunąć dane osobowe stanowiące przedmiot Umowy z własnych systemów informatycznych Procesora oraz nośników informacji, w sposób uniemożliwiający ich odczytanie i nakazanie wykonania powyższych czynności przez osoby lub podmioty, którym dane zostały podpowierzone lub udostępnione.

§ 7

Korespondencja

1.      Wszelka korespondencja, zawiadomienia lub oświadczenia składane przez Strony dokonywane będą w formie pisemnej za pokwitowaniem odbioru, listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.      Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o każdej zmianie adresu do korespondencji. Jeżeli Strona dokonała zmiany adresu i nie powiadomiła o tym drugiej strony w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty dokonania zmiany, korespondencję skierowaną na poprzedni adres uznaje się za doręczoną z chwilą jej doręczenia pod poprzedni adres.

3.      Adresy, w tym adres E-mail wskazane podczas rejestracji Konta przez Fotografa uznaje się za adresy dla doręczeń wezwań, pism procesowych i innych dokumentów w przypadku postępowań spornych. Zmiana adresów opisanych w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§ 8

Odpowiedzialność Procesora

1.      Wszelka odpowiedzialność cywilna Procesora z tytułu przedmiotowej Umowy zawartej z Fotografem jako przedsiębiorcą jest wyłączona, jednakże Procesor odpowiada za naruszenia spowodowane jego winą umyślną.

2.      Procesor ma obowiązek współdziałać z Fotografem i na jego żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą.

§ 9

Postanowienia końcowe

1.      Strony ustalają, że Procesor zobowiązany jest do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom występującym po jego stronie przy zawarciu lub wykonaniu niniejszej Umowy (w szczególności pracownikom, współpracownikom), których dane osobowe będą ujawniane Fotografowi jako administratorowi w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy, informacji wskazanych w art. 14 Rozporządzenia.

2.      Do Umowy mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia, Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

3.      Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.      Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sporu w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia drugiej Stronie informacji o fakcie zaistnienia sporu, Strony poddają spór rozstrzygnięciu przez sąd właściwy w Gdańsku.


 

Załącznik numer 2.

Klauzula RODO Administratora

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym Serwisem jest – Chiral Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-369) przy ulicy Rzeczypospolitej 4C lok. 88, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – VII Wydział KRS pod numerem 0000890143, NIP: 5842802694, REGON: 388457285.

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług przez Administratora w ramach Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), to jest przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług w ramach Serwisu i/lub prawnie uzasadniony interes Administratora. Informuje się, iż prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych realizowanym przez Administratora w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników Serwisu jest nawiązanie lub utrzymanie z relacji biznesowych, wykonanie umowy o świadczenie Usług Internetowych a także cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom i podprocesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora danych.

 

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu lub powierzone w inny sposób przetwarzane będą w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawie do ich sprostowania (poprawienia) oraz żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z Serwisu. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z Serwisu, zawarcia umowy o świadczenie Usług Internetowych.

 

Informuje się, iż w procesie realizacji umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie.

 

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.


 

Załącznik numer 3.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług Internetowych

 – dla Konsumenta

 

……………………………………………………………

/Miejscowość, data/

 

 

……………………………………………………………

/Imię i nazwisko konsumenta/

 

……………………………………………………………

/Adres konsumenta/

 

……………………………………………………………

/Adres E-mail Konsumenta

podany przy rejestracji/

 

Do:

Chiral Software

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gdańsku

ul. Rzeczypospolitej 4C lok. 88

80-369 Gdańsk

KRS: 0000890143

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży Usług Internetowych świadczonych w ramach serwisu Pixiby.com

 

Data zawarcia umowy: ………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………………………………

/Podpis konsumenta/


 

Załącznik numer 4.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług Fotograficznych

 – dla Konsumenta

 

……………………………………………………………

/Miejscowość, data/

 

 

……………………………………………………………

/Imię i nazwisko konsumenta/

 

……………………………………………………………

/Adres konsumenta/

 

……………………………………………………………

/Adres E-mail Konsumenta

podany przy rejestracji/

 

Fotograf:

……………………………………………………………

/Imię i nazwisko Fotografa/

 

……………………………………………………………

/Adres Fotografa/

 

……………………………………………………………

/Adres E-mail Fotografa/

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży Usług Fotograficznych świadczonych przez Fotografa w ramach serwisu Pixiby.com

 

Data zawarcia umowy: ………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………………………………

/Podpis konsumenta/