POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.      DEFINICJE

1.1.   Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

1.1.1.     Polityce Prywatności – oznacza niniejszą politykę prywatności Użytkowników Serwisu stosowaną przez Administratora w ramach Serwisu.

1.1.2.     Polityce Cookies – oznacza politykę cookies stosowaną przez Administratora w ramach Serwisu, dostępną na stronie internetowej https://www.pixiby.com.

1.1.3.     Regulaminie – oznacza Regulamin Serwisu dostępny na stronie internetowej https://www.pixiby.com.

1.1.4.     Administratorze – oznacza spółkę Chiral Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-369) przy Al. Rzeczypospolitej 4C/88, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku - VII Wydział KRS pod numerem 0000890143, NIP: 5842802694, REGON: 388457285.

1.1.5.     Serwisie – oznacza serwis internetowy prowadzony pod adresem https://www.pixiby.com, prowadzony przez Administratora, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi Internetowe przez Administratora na rzecz Fotografów oraz Usługi Fotograficzne przez Fotografów na rzecz Klientów i Osoby Upoważnione.

1.1.6.     Usługach Internetowych – oznacza wszelkie usługi świadczone w ramach Serwisu przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu, w tym w ramach Pakietów (płatnych i bezpłatnych) i Serwisu świadczone przez Administratora na rzecz Fotografa, w tym możliwość korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności, zapisywanie, okresowe przechowywanie, udostępnianie Produktów, umieszczenie przez Fotografa zarówno jego danych osobowych i kontaktowych, jak również gromadzenie i udostępnianie danych, świadczenie przez Fotografa drogą elektroniczną, Klientom i Osobom Upoważnionym Usług Fotograficznych oraz udostępnianie informacji handlowych dotyczących Fotografa (w ramach Pakietów).

1.1.7.     Usługach Fotograficznych – oznacza wszelkie odpłatne i nieodpłatne usługi świadczone przez Fotografa na rzecz Klientów oraz Osób Upoważnionych za pośrednictwem Serwisu, w tym umożliwienie Klientom oraz Osobom Upoważnionym składania zamówień na usługi świadczone przez Fotografa, umawiania usług Fotografa za pośrednictwem Kalendarza, udostępnianie drogą elektroniczną Klientom i Osobom Upoważnionym, efektów świadczonych usług Fotografa (Produktów), sprzedaż Produktów i usług Fotografa na rzecz Klientów i Osobom Upoważnionym, wykonania i dostarczenia na rzecz Klienta lub Osób Upoważnionych odbitek Produktów, w zależności od postanowień umowy zawartej pomiędzy Fotografem a Klientem i/lub Osobą Upoważnioną.

1.1.8.     Usługach – oznacza łącznie Usługi Internetowe oraz Usługi Fotograficzne.

1.1.9.     Użytkowniku Serwisu – oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu z pominięciem celu i sposobu korzystania.

1.1.10. Koncie – oznacza prowadzony dla Użytkownika Serwisu pod unikalną nazwą (adres email) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Fotografa, Klienta i Osób Upoważnionych oraz informacje o działaniach Fotografa w ramach Serwisu, do którego dostęp uzyskiwany jest po wprowadzeniu indywidualnego hasła.

1.1.11. Branding Pixiby – oznacza logotyp Pixiby wyświetlony w różnych miejscach w galeriach dla Klientów Fotografa.

1.1.12. Fotografie – oznacza zarejestrowanego Użytkownika Serwisu posiadającego Konto wraz dostępem do Pakietu, prowadzącego działalność zawodową, gospodarczą lub hobbistyczną polegającą na świadczeniu Usług Fotograficznych, w tym obróbce materiałów fotograficznych, w tym podejmujący działania zmierzające do zbycia Produktów na rzecz Klienta i/lub Osoby Upoważnionej w ramach Oferty i Serwisu.

1.1.13. Pakiecie – oznacza oferowane przez Administratora Usługi Internetowe w ramach pakietów usług szcegółowo opisanych w Regulaminie.

1.1.14. Kliencie – oznacza Użytkownika Serwisu, na którego rzecz Fotograf świadczy Usługi Fotograficzne, niezależnie od posiadania Konta, w tym podejmujący działania zmierzające do nabycia Produktów od Fotografa w ramach Oferty i Serwisu.

1.1.15. Osobach Upoważnionych – oznacza Użytkownika Serwisu, upoważnionego przez Klienta za pośrednictwem dedykowanego linku, do przeglądania i zamawiania od Fotografa Produktów, w tym podejmujący działania zmierzające do nabycia Produktów od Fotografa w ramach Oferty i Serwisu.

1.1.16. Produkcie – oznacza wszelkie utwory w rozumieniu Ustawy, w szczególności fotografie oraz filmy wideo, umieszczone w Serwisie przez Fotografa, które są oferowane Klientom i Osobom Upoważnionym.

1.1.17. Cenniku – oznacza dokument określający wysokość przysługującego Administratorowi wynagrodzenia z tytułu świadczonych Usług Internetowych, przy czym wskazana w Cenniku cena stanowi kwotę brutto (tj. powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym).

1.1.18. Operatorze – oznacza każdorazowo podmiot trzeci świadczący usługi rozliczania płatności dokonywanych w ramach Serwisu przy użyciu m.in. e-przelewów, z którym Administrator zawarł umowę.

1.1.19. Ofercie niebędąca ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, kierowana przez Fotografa do Klienta i/lub Osób Upoważnionych, za pomocą funkcjonalności Serwisu, propozycja zawarcia Transakcji co do sprzedaży Produktu/Usługi Fotograficznej,na warunkach określonych przez Fotografa, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Produktu/Usługi Fotograficznej, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu.

1.1.20. Transakcji – oznacza wszelkie procedury zawierania i wykonywania w ramach Serwisu umów sprzedaży Produktów/Usługi Fotograficznej pomiędzy Fotografem a Klientem i/lub Osobami Upoważnionymi, na warunkach ustalonych pomiędzy Fotografem a Klientami i/lub Osobami Upoważnionymi.

1.1.21. Czacie – oznacza funkcjonalność Serwisu za pomocą, której Użytkownicy Serwisu, niebędący Fotografem mogą kontaktować się z Fotografem w sprawie świadczonych Usług Fotograficznych oraz ich warunków.

1.1.22. Kodeksie Cywilnym – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

1.1.23.  Ustawie – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 r. – o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

1.2.   Wszystkie użyte w Polityce Prywatności pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Polityce Prywatności inaczej, mają znaczenie podane w Regulaminie Serwisu.

 

2.      WSTĘP

2.1.   Niniejsza Polityka Prywatności informuje o konieczności, sposobie gromadzenia
i przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu w związku z prowadzeniem Serwisu.

2.2.   Administratorem danych osobowych jest spółka Chiral Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-369) przy Al. Rzeczypospolitej 4C/88, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział KRS pod numerem 0000890143, NIP: 5842802694, REGON: 388457285.

2.3.   We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych Użytkowników Serwisu należy się kontaktować z Administratorem:

2.3.1.     przy użyciu poczty elektronicznej: info@pixiby.com

2.3.2.     przy użyciu poczty tradycyjnej: Chiral Software Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 4C/88, 80-369 Gdańsk.

 

3.      SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1.   Gromadzenie danych osobowych następuje w trakcie korzystania z Serwisu bądź na skutek podjęcia kontaktu z Administratorem. Informacje przekazywane są w trakcie tworzenia Konta, płatności za Usługi Internetowe/Usługi Fotograficzne, zgłoszenia reklamacji i mogą dotyczyć wszystkich danych wymienionych powyżej w pkt 3.2.

3.2.   Przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, w uzasadnionych celach oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

4.      RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

4.1.   Dane osobowe stanowią wszelkie informacje o osobie fizycznej, które umożliwiają jej identyfikację. Dane osobowe nie obejmują danych anonimowych, tj. danych, które nie pozwalają na ustalenie tożsamości osoby fizycznej.

4.2.   Dane gromadzone, wykorzystywane, przechowywane i przekazywane można podzielić na kilka grup:

4.2.1.     Dane identyfikacyjne – do których należą imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL lub NIP oraz login,

4.2.2.     Dane kontaktowe – do których należą E-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej,

4.2.3.     Dane finansowe – numer karty kredytowej/debetowej oraz numer rachunku bankowego za pomocą którego dokonywane są płatności w Serwisie, numer zlecenia płątności,

4.2.4.     Dane przekazane przez Fotografa – w celu złożenia zamówienia na Usługi Internetowe świadczone przez Administratora – imię, nazwisko, data urodzenia/wiek, login, wizerunek oraz inne dane utrwalone na fotografii,

4.2.5.     Dane przekazane przez Klienta – w celu złożenia zamówienia na Usługi Fotograficzne świadczone przez Fotografa – imię, nazwisko, data urodzenia/wiek, login, wizerunek oraz inne dane utrwalone na fotografii, termin sesji,

4.2.6.     Dane techniczne – do których należą dane o urządzeniu mobilnym lub komputerze Użytkownika Serwisu, w tym adres protokołu internetowego używanego do połączenia z Internetem, login i hasło, typ oraz wersja przeglądarki Internetowej, informacje przechowywane na urządzeniu mobilnym lub komputerze, w tym dostęp do zdjęć i filmów.

4.3.   Podział danych gromadzonych, wykorzystywanych, przechowywanych i przekazywanych w zależności od oferowanych Usług ze względu na cel:

4.3.1.     Konto

4.3.1.1.           dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL lub NIP, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, login, numer karty kredytowej/debetowej oraz numer rachunku bankowego, wizerunek;

4.3.1.2.           podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4.3.1.3.           czas przechowywania danych: do chwili usunięcia Konta lub przedawnienia roszczeń związanych z umową.

4.3.2.     Usługi Internetowe

4.3.2.1.           dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL lub NIP, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, login, numer karty kredytowej/debetowej oraz numer rachunku bankowego, wizerunek;

4.3.2.2.           podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4.3.2.3.           czas przechowywania danych: do chwili usunięcia Konta lub przedawnienia roszczeń związanych z umową.

4.3.3.     Usługi Fotograficzne

4.3.3.1.           dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL lub NIP, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, login, numer karty kredytowej/debetowej oraz numer rachunku bankowego, adres dostawy, wizerunek;

4.3.3.2.           podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4.3.3.3.           czas przechowywania danych: do chwili usunięcia Konta lub przedawnienia roszczeń związanych z umową.

4.3.4.     zawarcie umowy

4.3.4.1.           dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL lub NIP, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, login, numer karty kredytowej/debetowej oraz numer rachunku bankowego, wizerunek;

4.3.4.2.           podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4.3.4.3.           czas przechowywania danych: do chwili przedawnienia roszczeń związanych z umową.

4.3.5.     Transakcja

4.3.5.1.           dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL lub NIP, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, login, numer karty kredytowej/debetowej oraz numer rachunku bankowego, adres dostawy, wizerunek;

4.3.5.2.           podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4.3.5.3.           czas przechowywania danych: do chwili usunięcia Konta lub przedawnienia roszczeń związanych z umową.

4.3.6.     Czat

4.3.6.1.           dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL lub NIP, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, login, numer karty kredytowej/debetowej oraz numer rachunku bankowego, adres dostawy, wizerunek;

4.3.6.2.           podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4.3.6.3.           czas przechowywania danych: do chwili usunięcia Konta lub przedawnienia roszczeń związanych z umową.

4.3.7.     formularz kontaktowy

4.3.7.1.           dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL lub NIP, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, login, numer karty kredytowej/debetowej oraz numer rachunku bankowego, wizerunek;

4.3.7.2.           podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

4.3.7.3.           czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu.

4.3.8.     marketing

4.3.8.1.           dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL lub NIP, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, login, wizerunek;

4.3.8.2.           podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego;

4.3.8.3.           czas przechowywania danych: do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

4.3.9.     cele analityczne i statystyczne

4.3.9.1.           dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL lub NIP, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, login, adres dostawy, wizerunek;

4.3.9.2.           podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

4.3.9.3.           czas przechowywania danych: do momentu wycofania zgody lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do momentu zakończenia przechowywania danych osobowych Użytkownika Serwisu w związku z innym aktywnym celem przetwarzania (nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usług przez Administratora).

4.3.10. ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

4.3.10.1.       dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL lub NIP, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, login, numer karty kredytowej/debetowej oraz numer rachunku bankowego, adres dostawy, wizerunek;

4.3.10.2.       podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

4.3.10.3.       czas przechowywania danych: do chwili przedawnienia roszczeń związanych z umową.

4.3.11. wypełnienie przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych

4.3.11.1.       dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL lub NIP, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, login, numer karty kredytowej/debetowej oraz numer rachunku bankowego, adres dostawy, wizerunek, numer zlecenia płatności;

4.3.11.2.       podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4.3.11.3.       czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych.

 

5.      UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1.   W związku z gromadzeniem, wykorzystywaniem, przechowywaniem i przekazywaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownik Serwisu ma:

5.1.1.     prawo dostępu do danych osobowych – umożliwia Użytkownikowi Serwisu uzyskanie od Administratora informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, w tym w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane oraz planowanym terminie usunięcia danych. 

5.1.2.     prawo do uzyskania kopii danych osobowych – umożliwia Użytkownikowi Serwisu uzyskanie kopii swoich danych osobowych, które przetwarzane są przez Administratora.

5.1.3.     prawo sprostowania danych osobowych – umożliwia Użytkownikowi Serwisu uzupełnienie/poprawienie przetwarzanych danych osobowych przez Administratora.

5.1.4.     prawo usunięcia danych osobowych - umożliwia Użytkownikowi Serwisu, w przypadku gdy dane osobowe (i) nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez Administratora lub (ii) cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub (iii) zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania; usunięcie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Celem skorzystania z prawa usunięcia danych osobowych należy w pierwszej kolejności rozwiązać z Administratorem umowę.

5.1.5.     prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – umożliwia Użytkownikowi Serwisu, w przypadku gdy dane osobowe (i) są nieprawidłowe –na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych; (ii) są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik Serwisu nie chce, aby zostały usunięte; (iii) nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi Serwisu do obrony lub dochodzenia roszczeń; (iv) podlegają ustaleniu nadrzędności prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez Administratora w przypadku wniesienia sprzeciwu – do czasu ustalenia; ograniczenie przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

5.1.6.     prawo przeniesienia danych osobowych – umożliwia Użytkownikowi Serwisu, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika Serwisu zgody lub stosunku umownego łączącego Użytkownika Serwisu z Administratorem, a także gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

5.1.7.     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – umożliwia Użytkownikowi Serwisu w każdym momencie, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu. 

5.1.8.     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w innych celach – umożliwia Użytkownikowi Serwisu w każdym momencie, wniesienia sprzeciwu, przy czym sprzeciw musi zawierać uzasadnienie.

5.1.9.     prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – umożliwia Użytkownikowi Serwisu w każdym momencie, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Użytkownika Serwisu zgody, wycofanie zgody. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

5.1.10. prawo interwencji ludzkiej – umożliwia Użytkownikowi Serwisu w każdym momencie, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie automatycznie podjętej decyzji, która wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Użytkownika Serwisu. 

5.1.11. prawo wniesienia skargi - umożliwia Użytkownikowi Serwisu w każdym momencie, jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób nieprawidłowy, wniesienie skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

5.2.   W przypadku skorzystania przez Użytkownika Serwisu z prawa wniesienia sprzeciwu, Użytkownik Serwisu powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki Cookies. Instrukcja usuwania plików Cookies dostępna jest w Polityce Cookies.

 

6.      DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1.   Wszelkie dane osobowe Użytkownika Serwisu Podanie są podawane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie.

6.2.   Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia Usług. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem zawarcia umowy oraz realizacji jej postanowień.

 

7.      ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

7.1.   Administrator może przekazać dane osobowe następującym podmiotom trzecim:

7.1.1.     podmiotom współpracującym z Administratorem, prowadzącym serwisy internetowe lub udostępniającym aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne).

7.2.   Administrator może współpracować z podmiotami trzecimi, w tym Operatorem, dostawcami usług przechowywania danych osobowych, usług analitycznych, usług windykacyjnych, w celu świadczenia usług przez te podmioty na rzecz Administratora. Podmioty trzecie nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Serwisu dla własnych celów, a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz Polityki Prywatności. Zakres możliwej współpracy obejmuje:

7.2.1.     przechowywanie i dostęp do informacji: przechowywanie informacji lub dostęp do informacji, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu, takich jak identyfikatory reklamowe, identyfikatory urządzeń, pliki cookies;

7.2.2.     zbieranie i przetwarzanie informacji w celu dostosowywania reklam i/lub treści na stronach internetowych;

7.2.3.     prowadzenie postępowań windykacyjnych;

7.2.4.     dostarczanie usług wsparcia

7.3.   Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników Serwisu także innym podmiotom, w tym Fotografom, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej umowy, której Użytkownik Serwisu jest stroną. Podmioty, którym udostępnione zostaną dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą stać się odrębnymi administratorami danych osobowych Użytkownika Serwisu.

7.4.   Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników Serwisu organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.

7.5.   W związku z wysyłaniem przez Klientów zaproszeń Osobom Upoważnionym, dane osobowe będą przekazane podmiotom zapraszanym przez Klienta. W zaproszeniu mogą zostać przekazane: imię i nazwisko wskazane w Koncie, adres e-mail, wizerunek. W takim wypadku Klient powierza Administratorowi lub Fotografowi do przetwarzania adres e-mail Osoby Upoważnionej.

7.6.   Administrator może udostępniać zanonimizowane dane osobowe Użytkowników Serwisu (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników Serwisu), zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników Serwisu, poprawy ogólnej jakości i efektywności Usług.

7.7.   Fotograf jesteś zobowiązany po uzyskaniu od Administratora danych osobowych innych Użytkowników Serwisu, będących osobami fizycznymi, spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z RODO, w tym obowiązek informacyjny i zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień na gruncie RODO.

7.8.   Aktualną listę podmiotów, którym Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników Serwisu możesz znaleźć „tutaj”.

 

8.      ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

8.1.   Niektóre działania, które są podejmowane przez Administratora w ramach Serwisu mogą opierać się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz na profilowaniu. W przypadku gdy Użytkownik Serwisu wyrazi zgodę na otrzymywanie od Administratora komunikatów marketingowych, Serwis będzie automatycznie dostosowywał treści marketingowe do podejmowanych przez Użytkownika Serwisu działań w Serwisie.

 

9.      PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG LUB INNYM ORGANIZACJOM MIĘDZYNARODOWYM

9.1.   Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników Serwisu poza EOG ani do organizacji międzynarodowej.