POLITYKA COOKIES

 

1.      DEFINICJE

1.1.   Ilekroć w Polityce Cookies jest mowa o:

1.1.1.     Polityce Cookies – oznacza niniejszą politykę cookies stosowaną przez Administratora w ramach Serwisu.

1.1.2.     Regulaminie – oznacza Regulamin Serwisu dostępny na stronie internetowej https://www.pixiby.com.

1.1.3.     Administratorze – oznacza spółkę Chiral Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-369) przy Al. Rzeczypospolitej 4C/88, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku - VII Wydział KRS pod numerem 0000890143, NIP: 5842802694, REGON: 388457285.

1.1.4.     Serwisie – oznacza serwis internetowy prowadzony pod adresem https://www.pixiby.com, prowadzony przez Administratora, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi Internetowe przez Administratora na rzecz Fotografów oraz Usługi Fotograficzne przez Fotografów na rzecz Klientów i Osoby Upoważnione.

1.1.5.     Usługach Internetowych – oznacza wszelkie usługi świadczone w ramach Serwisu przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu, w tym w ramach Pakietów (płatnych i bezpłatnych) i Serwisu świadczone przez Administratora na rzecz Fotografa, w tym możliwość korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności, zapisywanie, okresowe przechowywanie, udostępnianie Produktów, umieszczenie przez Fotografa zarówno jego danych osobowych i kontaktowych, jak również gromadzenie i udostępnianie danych, świadczenie przez Fotografa drogą elektroniczną, Klientom i Osobom Upoważnionym Usług Fotograficznych oraz udostępnianie informacji handlowych dotyczących Fotografa (w ramach Pakietów).

1.1.6.     Usługach Fotograficznych – oznacza wszelkie odpłatne i nieodpłatne usługi świadczone przez Fotografa na rzecz Klientów oraz Osób Upoważnionych za pośrednictwem Serwisu, w tym umożliwienie Klientom oraz Osobom Upoważnionym składania zamówień na usługi świadczone przez Fotografa, umawiania usług Fotografa za pośrednictwem Kalendarza, udostępnianie drogą elektroniczną Klientom i Osobom Upoważnionym, efektów świadczonych usług Fotografa (Produktów), sprzedaż Produktów i usług Fotografa na rzecz Klientów i Osobom Upoważnionym, wykonania i dostarczenia na rzecz Klienta lub Osób Upoważnionych odbitek Produktów, w zależności od postanowień umowy zawartej pomiędzy Fotografem a Klientem i/lub Osobą Upoważnioną.

1.1.7.     Usługach – oznacza łącznie Usługi Internetowe oraz Usługi Fotograficzne.

1.1.8.     Użytkowniku Serwisu – oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu z pominięciem celu i sposobu korzystania.

1.1.9.     Koncie – oznacza prowadzony dla Użytkownika Serwisu pod unikalną nazwą (adres email) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Fotografa, Klienta i Osób Upoważnionych oraz informacje o działaniach Fotografa w ramach Serwisu, do którego dostęp uzyskiwany jest po wprowadzeniu indywidualnego hasła.

1.1.10. Branding Pixiby – oznacza logotyp Pixiby wyświetlony w różnych miejscach w galeriach dla Klientów Fotografa.

1.1.11. Fotografie – oznacza zarejestrowanego Użytkownika Serwisu posiadającego Konto wraz dostępem do Pakietu, prowadzącego działalność zawodową, gospodarczą lub hobbistyczną polegającą na świadczeniu Usług Fotograficznych, w tym obróbce materiałów fotograficznych, w tym podejmujący działania zmierzające do zbycia Produktów na rzecz Klienta i/lub Osoby Upoważnionej w ramach Oferty i Serwisu.

1.1.12. Pakiecie – oznacza oferowane przez Administratora Usługi Internetowe w ramach pakietów usług szczegółowo opisanych w Regulaminie.

1.1.13. Kliencie – oznacza Użytkownika Serwisu, na którego rzecz Fotograf świadczy Usługi Fotograficzne, niezależnie od posiadania Konta, w tym podejmujący działania zmierzające do nabycia Produktów od Fotografa w ramach Oferty i Serwisu.

1.1.14. Osobach Upoważnionych – oznacza Użytkownika Serwisu, upoważnionego przez Klienta za pośrednictwem dedykowanego linku, do przeglądania i zamawiania od Fotografa Produktów, w tym podejmujący działania zmierzające do nabycia Produktów od Fotografa w ramach Oferty i Serwisu.

1.1.15. Produkcie – oznacza wszelkie utwory w rozumieniu Ustawy, w szczególności fotografie oraz filmy wideo, umieszczone w Serwisie przez Fotografa, które są oferowane Klientom i Osobom Upoważnionym.

1.1.16. Cenniku – oznacza dokument określający wysokość przysługującego Administratorowi wynagrodzenia z tytułu świadczonych Usług Internetowych, przy czym wskazana w Cenniku cena stanowi kwotę brutto (tj. powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym).

1.1.17. Operatorze – oznacza każdorazowo podmiot trzeci świadczący usługi rozliczania płatności dokonywanych w ramach Serwisu przy użyciu m.in. e-przelewów, z którym Administrator zawarł umowę.

1.1.18. Ofercie niebędąca ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, kierowana przez Fotografa do Klienta i/lub Osób Upoważnionych, za pomocą funkcjonalności Serwisu, propozycja zawarcia Transakcji co do sprzedaży Produktu/Usługi Fotograficznej,na warunkach określonych przez Fotografa, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Produktu/Usługi Fotograficznej, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu.

1.1.19. Transakcji – oznacza wszelkie procedury zawierania i wykonywania w ramach Serwisu umów sprzedaży Produktów/Usługi Fotograficznej pomiędzy Fotografem a Klientem i/lub Osobami Upoważnionymi, na warunkach ustalonych pomiędzy Fotografem a Klientami i/lub Osobami Upoważnionymi.

1.1.20. Czacie – oznacza funkcjonalność Serwisu za pomocą, której Użytkownicy Serwisu, niebędący Fotografem mogą kontaktować się z Fotografem w sprawie świadczonych Usług Fotograficznych oraz ich warunków.

1.1.21. Kodeksie Cywilnym – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

1.1.22.  Ustawie – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 r. – o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

1.2.   Wszystkie użyte w Polityce Cookies pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Polityce Cookies inaczej, mają znaczenie podane w Regulaminie Serwisu.

 

2.      WSTĘP

2.1.   Cookies (tzw. ciasteczka) stanowią niewielki plik tekstowy, który zapisywany jest na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika Serwisu, w sytuacji wejścia na stronę internetową Serwisu, dalej jako „Cookies”.

2.2.   Pliki cookie umożliwiają Serwisowi rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz przechowywanie części informacji o preferencjach Użytkownika Serwisu oraz działaniach Użytkownika Serwisu na stronie internetowej Serwisu podejmowanych w przeszłości.

2.3.   Celem stosowania Cookies w Serwisie jest:

2.3.1.     uwierzytelnianie i identyfikacja Użytkowników Serwisu, celem świadczenia Usług zgodnych z ich oczekiwaniami,

2.3.2.     wyświetlanych Użytkownikowi Serwisu treści zgodnych z jego preferencjami i dostosowanych do jego potrzeb,

2.3.3.     określenie sposobu korzystania przez Użytkownika Serwisu z Serwisu celem ulepszania treści i sposobu jego działania, a ponadto dostosowania do potrzeb Użytkownika Serwisu.

 

3.      RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH PRZEZ SERWIS

3.1.   Ze względu na okres korzystania z plików Cookies wyróżniamy:

3.1.1.     Sesyjne (tymczasowe) pliki Cookies - są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zamknięcia strony internetowej Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

3.1.2.     Stałe pliki Cookies – ułatwiają korzystanie z Serwisu, ich działanie polega na zapamiętywaniu preferencji i wyborów dokonywanych przez Użytkownika Serwisu w trakcie przeglądania Serwisu; pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres – przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

3.2.   Ze względu na cel wykorzystania plików Cookies wyróżniamy:

3.2.1.     Funkcjonalne pliki Cookies – są to niezbędne pliki Cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, pomagają w działaniu i projektowaniu Serwisu, poprawiają funkcjonalność, jak również umożliwiają jego personalizację.

3.2.2.     Analityczne pliki Cookies – służą do przechowywania osobistych preferencji Użytkowników Serwisu, badania statystyki dotyczącej ruchu w Serwisie oraz sprawdzenia jego źródła, jak również umożliwiają płynną obsługę Użytkowników Serwisu oraz poprawę komfortu korzystania z Serwisu. Odgrywają również istotną rolę w wykrywaniu nadużyć np. generowania sztucznego ruchu internetowego.

3.2.3.     Marketingowe pliki Cookies – wykorzystywane są do rejestracji działań Użytkowników Serwisu w Serwisie, jak również odwiedzane przez nich strony i linki. Umożliwiają stworzenie profilu odwiedzającego, jak również zawierać dane umożliwiające zidentyfikowanie Użytkownika Serwisu. Na ich podstawie mogą być przeprowadzane analizy statystyczne dla celów marketingowych, tak aby lepiej poznać preferencje i oczekiwania Użytkowników Serwisu.

3.2.4.     Pliki Cookies podmiotów zewnętrznych:

3.2.4.1.            wykorzystywane w opisanych poniżej celach:

3.2.4.1.1.  statystycznych, które umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości Serwisu za pośrednictwem analitycznych narzędzi Google Analytics. Podmiot odpowiedzialny: Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii;

3.2.4.1.2.  gromadzenia informacji o działaniach Użytkownika Serwisu za pośrednictwem narzędzi Facebook Pixel. Podmiot odpowiedzialny: Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii;

3.2.4.1.3.  reklamy Serwisu za pośrednictwem serwisu YouTube.com. Podmiot odpowiedzialny: Youtube Limited Liability Company z siedzibą w USA,

3.2.4.1.4.  reklamy Serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook.com. Podmiot odpowiedzialny: Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii;

3.2.4.1.5.  reklamy Serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram.com.  Podmiot odpowiedzialny: Instagram Limited Liability Company z siedzibą w USA;

3.2.4.2.           Wszelkie informacje oraz treść (i) polityki korzystania z plików Cookies oraz (ii) polityki prywatności stosowanymi przez podmioty zewnętrzne znajdują się na stronach internetowych podmiotów  opisanych powyżej w pkt 3.2.4.1.

3.2.4.3.           Wskazuje się, iż pliki Cookies podmiotów zewnętrznych, mogą być wykorzystane, w szczególności przez Google, do wyświetlenia reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika Serwisu. W tym celu mogą być gromadzone wszelkie informacje o sposobie „poruszania się” przez Użytkownika Serwisu w sieci, czy też w czasie korzystania z Serwisu.

 

4.      ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

4.1.   Celem działania funkcjonalnych plików Cookies nie jest wymagana zgoda Użytkownika Serwisu.

4.2.   Analityczne oraz marketingowe pliki Cookies wymagają każdorazowo zgody Użytkownika Serwisu na ich zainstalowanie na urządzeniu mobilnym lub komputerze. Ponadto, Użytkownik Serwisu ma prawo w każdej chwili, według własnego wyboru, zrezygnować z akceptowania plików Cookies. Rezygnacja z akceptowania plików Cookies musi zostać dokonana przez Użytkownika Serwisu w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, iż rezygnacja z akceptowania plików Cookies może mieć wpływ na sposób działania i treści wyświetlane w Serwisie.

4.3.   W przypadku rezygnacji z akceptowania plików Cookies przez Fotografa oraz Klienta zostaną oni pozbawieni możliwości dostępu do Konta, a tym samym do korzystania
z Serwisu w pełnym wymiarze.

4.4.   W ustawieniach przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika Serwisu lub za pomocą konfiguracji usługi, Użytkownik Serwisu może samodzielnie i w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki przechowywania, czy uzyskiwania dostępu przez Cookies do urządzenia Użytkownika Serwisu.

 

5.      PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PLIKÓW COOKIES

5.1.   Serwis stanowi własność spółki Chiral Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-369) przy Al. Rzeczypospolitej 4C/88, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział KRS pod numerem 0000890143, NIP: 5842802694, REGON: 388457285, która jest administratorem danych osobowych pozyskanych przy pomocy plików Cookies.

5.2.   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Chiral Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku jest dostępna na stronie internetowej Serwisu [https://www.pixiby.com].

 

6.      PODMIOTY ZEWNĘTRZNE STOSUJĄCE PLIKI COOKIES

6.1.   Serwis korzysta również z zewnętrznych dostawców usług, którzy przy wykorzystywaniu plików cookies opisanych powyżej mogą gromadzić wszelkie informacje o sposobie „poruszania się” przez Użytkownika Serwisu w sieci, czy też w czasie korzystania z Serwisu, a także przetwarzają je w celach statystycznych lub marketingowych lub udostępniają innym podmiotom. Poniżej lista podmiotów zewnętrznych:

6.1.1.     YouTube – cel: marketing;

6.1.2.     Facebook – cel: marketing;

6.1.3.     Instagram – cel: marketing;

6.1.4.     Google Analitycs – cel: analizy statystyczne;